Statut

 

Statut Fundacji Przebaczenie i pojednanie

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Fundacja pod nazwą Fundacja „Przebaczenie i Pojednanie”, zwana w dalszej części „Fundacją”, ustanowiona została w Gorzowie Wlkp. na podstawie oświadczenia woli Fundatora Bogdana Olechnowicza w formie aktu notarialnego sporządzonego przez notariusza Henryka Piotra Wiszewskiego.

Powołana Fundacja „Przebaczenie i pojednanie” działa na podstawie zapisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.
§ 2
1. Siedzibą Fundacji jest miasto Gorzów Wielkopolski.
2. Fundacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
3. Fundacja posiada osobowość prawną
4. Fundacja została powołana na czas nieokreślony.
5. Ministrem właściwym ze względu na cele działania Fundacji jest Minister Edukacji Narodowej.
§ 3
1. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, przedstawicielstwa, filie, jednostki terenowe i inne jednostki organizacyjne w kraju i za granicą.
2. Fundacja może posiadać udziały w spółkach kapitałowych oraz przystępować do stowarzyszeń i organizacji społecznych oraz łączyć się z innymi fundacjami.
3. Fundacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.

§4
1. Fundacja „Przebaczenie i pojednanie” jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (ustawa o działalności pożytku publicznego) (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873).
2. Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego, na rzecz ogółu społeczności, a w szczególności osób, o których mowa w par. 9 Statutu Fundacji; działalność ta jest wyłączną statutową działalnością Fundacji.
3. Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego. Obie te formy działalności będą rachunkowo wyodrębnione w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników przy uwzględnieniu przepisów dotyczących rachunkowości.
4. Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku; osiągany dochód przeznaczać będzie na realizację celów statutowych.
§5
Fundacja posługuje się  pieczęcią z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.

§6
Fundacja może ustanowić odznaki i tytuły honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI
§ 7
Fundacja posiada następujące cele:
Celem fundacji jest wpływanie na poprawę relacji międzyludzkich poprzez propagowanie postaw charakteryzujących się przebaczeniem i pojednaniem.
Cele szczegółowe:
– promowanie idei przebaczenia i pojednania,
– edukowanie w zakresie koncepcji przebaczenia i pojednania na każdym poziomie więzi międzyludzkich od relacji rodzinnych, poprzez różne rodzaje i poziomy więzi społecznych, na relacjach między narodami kończąc,
– aktywizacja postaw i zachowań służących przebaczeniu i pojednaniu.

§ 8
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. promowanie działań i stylu życia opartego o przebaczenie i pojednanie,
2. organizowanie konferencji, seminariów szkoleniowych, letnich obozów, marszów, spotkań integracyjnych, akcji wakacyjnych, koncertów, odczytów, wystaw, projekcji itp.,
3. prowadzenie placówki, służącej realizacji celów fundacji,
4. propagowanie postaw tolerancji, kultury i szacunku wobec drugiego człowieka,
5. prowadzenie działalności edukacyjnej, wychowawczej i kulturalnej mającej na celu eliminowanie postaw charakteryzujących się brakiem przebaczenia nietolerancji, wrogości i rasizmu,
6. wspieranie i prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie wydawania książek, czasopism, biuletynów, broszur i traktatów, a także produkcji filmów, i nagrań audio służących realizacji celów Fundacji,
7. wspieranie i dołączanie się do innych przedsięwzięć realizujących cele Fundacji,
8. współpraca z organizacjami rządowymi, pozarządowymi, uczelniami, szkołami i osobami fizycznymi w zakresie problematyki będącej celem Fundacji,
9. prowadzenie poradnictwa indywidualnego, rodzinnego i grupowego o charakterze psychologicznym i psychoterapeutycznym, z uwzględnieniem interwencji kryzysowej,
10. prowadzenie działalności prewencyjnej i profilaktycznej w zakresie patologii stylu życia, chorób społecznych i cywilizacyjnych,
11. prowadzenie działalności profilaktycznej, poradniczej, terapeutycznej dotyczącej wszystkich spraw, związanych z funkcjonowaniem rodziny, a szczególnie uzależnień od alkoholu i narkotyków,
12. przekazywanie środków na rzecz osób i instytucji zajmujących się wspieraniem osób będących w niedostatku,
13. przekazywanie środków przeznaczonych na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin,
14. prowadzenie poradnictwa prawnego,
15. wspieranie (także finansowo) organizacji, instytucji oraz osób indywidualnych, które propagują wartości zgodne z celami fundacji lub prowadzących działalność zbieżną z celami Fundacji,
16. organizowanie i finansowanie staży, praktyk i wyjazdów studialnych dla osób zaangażowanych w działalność w zakresie objętym celami fundacji,
17. współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji,
18. organizowanie i prowadzenie wycieczek,
19. organizowanie lub współorganizowanie, finansowanie i przeprowadzenie różnych form aktywności fizycznej i umysłowej takich jak: kursy, warsztaty, zajęcia z zakresu sztuki i muzyki, zajęcia rekreacyjne, kluby oraz szkolenia dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
20. organizowanie, finansowanie i przeprowadzanie imprez publicznych, festynów, jarmarków i widowisk, festiwali, wystaw, koncertów i przedstawień artystycznych, w tym teatralnych,
21. organizowanie, finansowanie i przeprowadzanie akcji społecznych, seminariów, sympozjów, dyskusji, konferencji, szkoleń, wykładów, odczytów, konkursów i plebiscytów, warsztatów artystycznych oraz innych form przekazywania wiedzy,
22. prowadzenie działalności publicystycznej i informacyjnej, w tym poprzez: redakcję i wydawanie utworów, w szczególności książek, czasopism, broszur, wydawnictw specjalnych, wydawanie i rozprowadzanie ulotek, organizowanie pokazów filmowych i audiowizualnych oraz audycji muzyczno-słownych, prowadzenie serwisów, stron i portali internetowych oraz opracowanie aplikacji na urządzenia mobilne,
23. prowadzenie działalności promocyjnej informacyjnej i reklamowej w prasie, radiu, telewizji oraz mediach elektronicznych oraz innymi sposobami,

§ 9
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI
§ 10
1. Na majątek Fundacji składa się fundusz założycielski w kwocie 700,00 zł (słownie: siedemset złotych) przekazanej przez Fundatora, o której mowa w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji oraz papiery wartościowe, pieniądze, ruchomości i nieruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działalności.
§ 11
1. Dochodami Fundacji w szczególności są:
a. darowizny, zapisy, spadki, w tym środki finansowe w walucie polskiej i w walutach obcych oraz przedmioty wartościowe wniesione przez osoby fizyczne, niezależnie od ich obywatelstwa i miejsca zamieszkania, lub osoby prawne mające swe siedziby w kraju lub za granicą,
b. odsetki bankowe od funduszu założycielskiego i zgromadzonych środków finansowych,
c. subwencje i dotacjejednostek państwowych i samorządowych,
d. dochody z majątku Fundacji,
e. dochody z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację,
f. dochody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych,
g. dalsze świadczenia Fundatorów,
h. środki pochodzące z funduszy, programów i innych źródeł organizacji i instytucji krajowych i zagranicznych, w szczególności z Unii Europejskiej,
i. dotacje z budżetu państwa,
j. dochody z imprez publicznych i ze zbiórek.
§ 12
1. Dochody z darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej. Wola ofiarodawców w tym zakresie nie może być jednak sprzeczna z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, a także z celami statutowymi Fundacji.
2. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

3. Fundacja może tworzyć fundusze, w tym o charakterze celowym, zgodnie z wolą ofiarodawcy sygnowane jego nazwiskiem lub nazwą.

§ 13
1. Działalność gospodarcza Fundacji może polegać na utworzeniu spółki prawa handlowego lub na przystąpieniu do istniejącej spółki. Całość dochodu uzyskanego przez Fundację z tytułu udziału w zyskach spółki będzie przeznaczana na cele statutowe.
2. Fundacja jest reprezentowana w spółce, o której mowa w ust. 1, przez osobę powołaną w tym celu uchwałą Zarządu Fundacji.
§14
Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na:
a) udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku
do członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie Rady Fundacji, Zarządu Fundacji lub pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo
są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;
b) przekazywaniu majątku Fundacji na rzecz członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż
w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywaniu majątku na rzecz członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie jest bezpośrednio związane z wykonywaniem zadań statutowych Fundacji;
d) zakupie towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Rady Fundacji, członkowie Zarządu Fundacji, pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie,
na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
§15
1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Fundacja odpowiada całym swoim majątkiem za swoje zobowiązania.

Organy

§16
Organami Fundacji są:
a) Zarząd Fundacji,
b) Fundator
c) Rada Fundacji.

Fundator

§17
1. Do kompetencji fundatora należy:
a) powołanie i odwołanie członków Zarządu Fundacji,
b) powołanie i odwołanie Rady Fundacji,
c) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Rady Fundacji.
2. Fundator podejmuje decyzje w formie pisemnych postanowień. Fundator podejmuje postanowienia na wniosek pozostałych organów i samodzielnie.

§18
Fundator może zostać powołany do Zarządu Fundacji. W takim przypadku kompetencje, poza prawem powołania i odwołania członków Rady Fundacji podejmuje Rada Fundacji.

Rada Fundacji

§19
1. Rada Fundacji składa się z 4 do 6 osób.
2. Radę Fundacji powołuje lub odwołuje Fundator. Członkowie Rady Fundacji mogą być w każdym czasie odwołani.
3. Rada Fundacji powoływana jest bezterminowo.

§20
Rada wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Rady Fundacji, zwanego dalej Przewodniczącym.

§21
1. Rada odbywa posiedzenia nie rzadziej niż dwa razy w roku.
2. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący lub wyznaczony przez niego członek Rady z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Fundacji lub Fundatora.
3. Forma zwołania posiedzenia jest dowolna. Zaproszenie na posiedzenie powinno dotrzeć do każdego członka Rady Fundacji.
4. W posiedzeniu Rady może uczestniczyć przedstawiciel Zarządu Fundacji.

§22
1. Uchwały Rady zapadają większością głosów, przy obecności połowy jej członków.
2. Przy równowadze głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.

§23
Do kompetencji Rady Fundacji należy:
a) nadzorowanie działalności Zarządu Fundacji i podległych mu jednostek organizacyjnych,
b) prowadzenie innych czynności z zakresu kontroli i nadzoru prac Fundacji
c) badanie stanu majątkowego Fundacji w tym badanie i opiniowanie sprawozdań Fundacji i sprawozdań finansowych Fundacji
d) rozpatrywanie sprawozdań zarządu
e) zatwierdzanie wysokości wynagrodzeń i nagród członków Zarządu Fundacji
f) występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji
g) opiniowanie wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji
h) wyrażanie opinii w sprawach przedstawionych przez Zarząd
i) opiniowanie sprawozdań Zarządu z rocznej działalności Fundacji
j) przeprowadzenie przez wydelegowanych członków Rady lub upoważnione do tego osoby kontroli działalności Fundacji i ksiąg rachunkowych Fundacji
k) zawieszenie członków Zarządu na okres do 3 miesięcy, z ważnych powodów,
l) wyrażenie zgody we wszystkich sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności Zarządu a w szczególności zbycie, nabycie oraz obciążania nieruchomości, zaciąganie kredytów, pożyczek, udzielanie poręczeń

Zarząd
§24
Zarząd Fundacji składa się z 1 do 4 osób i jest powoływany przez Fundatora w drodze uchwały na czas nieoznaczony. Powołując Zarząd Fundator wskazuje Prezesa Zarządu.

§25
1. Zarząd podejmuje działania we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji Fundatora i Rady Fundacji, w tym reprezentuje Fundację na zewnątrz.
2. Zarząd podejmuje uchwały większością przy obecności co najmniej połowy jego składu. Przy równowadze głosów decyduje głos Prezesa Fundacji.
3. Formy uchwały wymaga decyzja przekraczająca zakres zwykłego zarządu.

§26
1. Do składania oświadczeń w imieniu Fundacji uprawnieni są:
a) Prezes Zarządu Fundacji samodzielnie,
b) Dwaj inni członkowie Zarządu wspólnie,
2. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji w zakresie umocowania może składać osoba upoważniona przez Zarząd.
3. Oświadczenia składane Fundacji może przyjmować jednoosobowo członek zarządu lub pełnomocnik Fundacji.

RADA HONOROWYCH CZŁONKÓW FUNDACJI
§ 27
1. Osoby fizyczne lub prawne, które w szczególny sposób służą działalności Fundacji mogą uzyskać tytuł Honorowego Członka Fundacji.
2. Tytuł Honorowego Członka Fundacji ma charakter bezterminowy.
3. Honorowemu Członkowi Fundacji przysługuje:
a. członkostwo w Radzie Honorowych Członków Fundacji,
b. prawo do występowania z wnioskami i postulatami dotyczącymi działalności Fundacji,
c. prawo do pozyskiwania środków finansowych na działalność statutową Fundacji,
d. prawo do propagowania działalności Fundacji i pozyskiwania środków służących działalności Fundacji.
4. Rada Honorowych Członków Fundacji i jej Przewodniczący powoływana jest na wniosek Prezesa Zarządu Fundacji, decyzją Zarządu Fundacji.
5. Rada Honorowych Członków Fundacji może składać się z dowolnej liczby Honorowych Członków Fundacji.
6. Rada Honorowych Członków Fundacji opiniuje kierunki działalności i rozwoju Fundacji oraz podejmuje kroki na rzecz popularyzacji Fundacji i jej celów, a także podejmuje inne działania ustalone z Zarządem Fundacji.
7. Tryb działania Rady Honorowych Członków Fundacji określony jest przez regulamin sporządzony przez Przewodniczącego Rady Honorowych Członków Fundacji i zatwierdzony przez Zarząd Fundacji.
8. Wszystkie funkcje w Radzie Honorowych Członków Fundacji sprawowane są nieodpłatnie.
ZMIANA STATUTU
§ 28
Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Zmiana może dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim.
POŁĄCZENIE Z INNĄ FUNDACJĄ
§ 29
1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
§ 30
W sprawach połączenia z inną Fundacją decyzję podejmuje Rada bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
LIKWIDACJA FUNDACJI
§ 31
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Likwidację Fundacji przeprowadza Prezes Zarządu, chyba że Rada wyznaczy innego likwidatora.
§ 32
Decyzję o likwidacji podejmuje Rada bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
§ 33
Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej organizacji o zbliżonych celach.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§34
Rokiem obrotowym Fundacji jest rok kalendarzowy.
§35
Fundacja składa corocznie właściwemu ministrowi na warunkach określonych przez obowiązujące przepisy prawa sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły.
§36
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez sąd rejestrowy.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]