Regulamin

INFORMACJA O DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W FUNDACJI PRZEBACZENIE I POJEDNANIE W CELU ZWIĄZANYM Z ORGANIZACJĄ SPOTKAŃ, KONFERENCJI, WARSZTATÓW

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję Panią/Pana, że:

  • administratorem Pana/ Pani danych osobowych jest FUNDACJA PRZEBACZENIE I POJEDNANIE z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Słoneczna 6, 56-400 Gorzów Wielkopolski;
  • Pana/ Pani dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu związanym z zapewnieniem Pani/pana udziału w spotkaniach•      Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 1 roku od dnia zakończenia spotkania;
  • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio dotyczących Pani/Pana jest związany z koniecznością realizacji przez Fundację jako Organizatora spotkania świadczeń określonych w Programie na Pana/Pani rzecz;
  • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
  • posiada Pani/Pan:

−     na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

−     na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania dotyczących Pani/Pan danych osobowych;

−     na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

−     prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Pani/Pan  uzna, że przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy RODO;

−     prawo do usunięcia danych osobowych;

−     prawo do przenoszenia danych osobowych;

−     prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych;